Skip to main content

Mula sa Fraser Health and Vancouver Coastal Health - Patnubay sa Heat Warning

25/07/2022

Ang Environment and Climate Change Canada (ECCC) ay nag-isyu ng Heat Warning para sa mga sumusunod na lugar sa loob ng Fraser Health (FH) and Vancouver Coastal Health (VCH) regions:

 • Southwest inland B.C:
  • Inaasahan ng Fraser Valley na magkaroon ng daytime temperatures mula 31°C hanggang 35°C, nang may overnight lows mula 15°C hanggang 17°C.
  • Inaasahan ng South Fraser Canyon, kabilang ang Lytton, na magkaroon ng daytime temperatures mula 35°C hanggang 40°C, nang may overnight lows mula 18°C hanggang 20°C.
 • Inaasahan ng Southwest B.C., kabilang ang Sunshine Coast, Whistler, Howe Sound at Metro Vancouver na magkaroon ng daytime temperatures mula 31°C hanggang 35°C inland at 25°C hanggang 29°C malapit sa tubig, nang may overnight lows mula 15°C hanggang 17°C.
 • Inaasahan ng Northwest B.C., kabilang ang Central Coast at Bella Coola, na magkaroon ng daytime temperatures mula 30°C hanggang 32°C, nang may overnight lows mula 15°C hanggang 17°C.

Bagama't hindi nagdeklara ng Extreme Heat Emergency para sa mga rehiyong ito, tumataas ang panganib na magkasakit dahil sa init kapag mataas ang temperatura.

Ang website ng BC Centre of Disease Control ay may iba't-ibang patnubay tungkol sa init, kabilang ang impormasyon tungkol sa iba't-ibang uri ng heat alerts, paano maghanda para sa sobrang init, mga sintomas ng mga sakit dulot ng init, at paano maaaring magpalamig ang mga táong madaling maapekouhan ng init kapag mainit ang panahon. Para sa impormasyon tungkol sa heat safety sa mga takdang rehiyon na ito, mangyaring bisitahin ang vch.ca/heat at fraserhealth.ca/sunsafety.

"Magiging sobrang init sa Lower Mainland sa mga darating na araw at ang heat stress ay lubos na mapanganib sa ating kalusugan," sabi ni Dr. Emily Newhouse, ang medical health officer para sa Fraser Health. "Mahalaga ang mag-check in o kumustahin natin ang mga táong pinaka-maaapektohan nito at na maaaring magkaroon ng masamang pakiramdam habang tumataas ang temperatura sa linggong ito. Mangyaring tumulong na siguraduhing sila ay hindi gaanong naiinitan at huwag mag-atubiling tumawag at humingi ng medikal na tulong kapag kinakailangan."

Paghahanda at pagtugon sa mainit na panahon:

 • Kung mayroon kang air-con sa bahay, siguraduhing gumagana ito.
 • Kung wala kang air-con sa bahay:
  • Maghanap ng lugar kung saan ka maaaring magpalamig kapag mainit ang araw. Halimbawa, mga lugar sa iyong komunidad kung saan ka maaaring manatili sa loob, tulad ng mga library, community centres, sinehan, o mga mall. At dahil maaaring mas mainit sa loob kaysa sa labas, pag-isipang magpunta sa mga malilim na lugar sa labas na may running water.
  • Isara ang mga bintana at mga kurtina at blinds kapag mainit sa araw upang iwasan ang sinag ng araw at hadlangan ang pagpasok ng mas mainit na hangin mula sa labas. Buksan ang mga pinto at bintana kapag mas malamig sa labas upang papasukin ang malamig na hangin papunta sa loob ng bahay.
  • Siguraduhing umaandar ang iyong bentilador, pero huwag umasa sa bentilador bilang iyong pangunahing paraan upang magpalamig. Ang mga bentilador ay magagamit upang papasukin sa loob ng bahay ang mas malamig na hangin sa gabing-gabi, magdamag, at maaga sa umaga. Subaybayan ang temperatura sa iyong bahay gamit ang isang thermostat o thermometer. Kapag ang temperatura sa loob ng bahay ay nananatili nang lampas sa 31 C, ito'y maaaring mapanganib para sa mga táong madaling maapektohan ng init.
  • Kung sobrang init sa loob ng iyong bahay, mainam ang mag-stay kasama ng isang kaibigan o kamag-anak na may air-con, kung maaari.
 • Alamin kung sino ang mga táong madaling magkasakit dahil naapektohan sila ng init. Kung maaari, tulungan silang maghanda para sa init at magplanong mag-check in o kumustahin sila.

Sino ang pinaka-maaaring maapektohan?

Mahalagang imonitor ang iyong sarili, mga kapamilya, mga kapitbahay, at mga kaibigan kapag mainit ang panahon. Mainam ang gumawa ng isang check-in system para sa mga táong madaling magkasakit dahil naaapektohan sila ng init.

Ang mga táong pinakamadaling maapektohan ay:

 • ang mga nakatatanda, lalo na ang mga táong higit sa 60 taóng-gulang
 • ang mga táong nakatira nang mag-isa
 • ang mga táong mayroong dati nang kondisyon sa kalusugan, tulad ng diyabetis, sakit sa puso, o sakit sa baga
 • ang mga táong may mental illness tulad ng schizophrenia, depression, o anxiety
 • ang mga táong gumagamit ng droga o alak
 • ang mga táong hindi gaanong nakakalakad o may ibang mga kapansanan
 • ang mga táong marginally housed (hindi sapat ang tirahan)
 • ang mga táong nagtratrabaho sa maiinit na lugar
 • ang mga buntis
 • ang mga sanggol at maliliit na bata

Ang iyong kalusugan:

 • Uminom ng maraming tubig at iba pang mga likido upang manatiling hydrated, kahit na hindi na nauuhaw.
 • Mag-spray ng tubig sa iyoing katawan; upang magpalamig, magsuot ng basa-basang shirt, mag-shower nang malamig o magbabad sa bathtub na may malamig na tubig, o umupo sa bathtub nang ang bahagi ng iyong katawan ay nakalubog sa tubig.
 • Mag-relax lang, lalo na sa mga pinakamainit na panahon sa araw.
 • Manatili sa malilim na lugar, o gumamit ng broad-spectrum sunscreen na may SPF 30 o higit pa.
 • Kumilos kaagad upang magpalamig kapag ikaw ay nag-o-overheat. Ang mga palatandaan ng overheating ay ang masamáng pakiramdam, pananakit ng ulo, at pagkahilo. Ang overheating ay maaaring mauwi sa heat exhaustion at heat stroke.
 • Ang mga palatandaan ng heat exhaustion ay ang sobrang pawis, grabeng pananakit ng ulo,  muscle cramps o pulikat, sobrang pagkauhaw, at madilim na kulay ng ihi. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, dapat kang magpunta sa mas malamig na lugar, uminom ng maraming tubig, magpahinga, at gumamit ng tubig upang palamigin ang iyong katawan.
 • Ang mga palatandaan ng heat stroke ay ang kawalan ng malay-tao, disorientation o pagkalito, confusion (hindi malinaw ang pag-iisip), grabeng alibadbad o pagsusuka, at sobrang dilim na kulay ng ihi o walang ihi. Ang heat stroke ay isang medical emergency.

Tumawag sa 911 kapag may medical emergency. Gayunman, mahalagang gamitin ang 911 nang tama upang hindi masobrahan ang sistema.

Kailan dapat tumawag sa 911:

 • Kapag may heat stroke: kawalan ng malay-tao, disorientation o pagkalito, confusion (hindi malinaw ang pag-iisip), grabeng alibadbad o pagsusuka, at sobrang dilim na kulay ng ihi o walang ihi.
 • Sa pangkalahatan: kapag may pananakit sa dibdib, kahirapang huminga, kawalan ng malay-tao, grabeng sunog sa balat, nabubulunan, mga kombulsyon na hindi tumitigil, may nalunod, grabeng allergic na reaksyon, pinsala sa ulo, mga palatandaan ng isang istrok, o isang major trauma.
 • Kung ang iyong problema sa kalusugan ay hindi naman kaagad nangangailangan ng atensyon:
 • Maaari kang tumawag sa HealthLinkBC sa 811 at makipag-usap sa isang nurse, o maaari kang magpunta sa isang urgent care centre o clinic kung magagawa mo ito nang ligtas. Sa gayon ay magiging available ang aming emergency medical dispatch staff at paramedics para sa mga táong pinaka-nangangailangan ng kanilang mga serbisyo.
 • Mayroon ding online tools sa healthlinkbc.ca, kabilang ang isang "Check Your Symptoms" tool.

Bisitahin ang vch.ca/heat at fraserhealth.ca/sunsafety para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga epekto ng init sa kalusugan, at para sa tips at resources na makakatulong sa iyo na manatiling ligtas at hindi mainitan.

Para sa mga tanong mula sa media, mangyaring kontakin ang:

Fraser Health Media Line: 604-613-0794

Vancouver Coastal Health

604.202.2012 (pagkatapos ng mga oras ng trabaho)

SOURCE: Mula sa Fraser Health and Vancouver Coastal Health - Patnubay sa Heat Warning ( )
Page printed:

Copyright © Vancouver Coastal Health. All Rights Reserved.