Skip to main content

Home Activity Program Farsi

اطلاعات مفید برای مراجعه کنندگان
Resources - Farsi

این اطلاعات و منابع در دسترس کسانی است که از برنامه فعالیت‌های خانگی (Home Activity Program) استفاده می‌کنند. اگر اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیازتان را در اینجا نمی‌کنید، مشاهده نمی‌کنید، لطفاً با پرستار مراقبت‌های بهداشتی خود صحبت کنید.
 
این منابع و اطلاعات به زبانهای چینی، پنجابی و فارسی نیز موجودند.

منابع چاپی
Print Resources

اطلاعات برنامه فعالیت خانگی
Home Activity Program Information
سطح فعالیت 1: نشستن 
Activity Level 1: Sitting
سطح فعالیت 1: ایستادن 
Activity Level 2: Standing
سطح فعالیت 3: حرکت کردن 
Activity Level 3: Moving
پیگیری : سطح 1 
Tracker Tool: Level 1
پیگیری : سطح 2 
Tracker Tool: Level 2
پیگیری : سطح 3 
Tracker Tool: Level 3

منابع ویدیویی
Video Resources

معرفی
Introduction Video

 Content Editor ‭[1]‬

مرحلۀ 1: نشستن
Level 1: Sitting

 Content Editor ‭[2]‬

مرحلۀ 2: ایستادن
Level 2: Standing

 Content Editor ‭[3]‬

مرحلۀ 3: حرکت کردن
Level 3: Moving

 Content Editor ‭[4]‬

SOURCE: Home Activity Program Farsi ( )
Page printed:

Copyright © Vancouver Coastal Health. All Rights Reserved.