VCH's Transfusion Medicine team.

نایل شدن به استفاده از عنوان Using Blood Wisely کار تیم پزشکی انتقال خون بیمارستان عمومی ونکوور را معتبر میسازد. آنها پنج سال گذشته را وقف به روز رسانی برنامه انتقال گلبول های قرمز خون کرده اند تا ایمنی بیمار را افزایش دهند و در عین حال عرضه خون اهدایی را بطور مسئولانه مدیریت کنند، منبعی ارزشمند که تقاضای زیادی دارد.

به عنوان بخشی از فرآیند نامگذاری Using Blood Wisely، تیم پزشکی انتقال خون اثر بخشی این طرح را در مقایسه با معیارهای ملی مورد سنجش قرار داد. نتایج نشان داد که برنامه انتقال گلبول قرمز بیمارستان عمومی ونکوور مطابق با این استانداردها بوده و اغلب فراتر از آن است.

VCH's Transfusion Medicine team.

«این نامگذاری اثر بخشی طرحهای بهبود کیفیت انتقال خون را که ما طراحی و اجرا کردهایم تأیید میکند. این به ما اطمینان می دهد که به عنوان یک بیمارستان، ما متعهد به روش مناسب و مسئولانه انتقال خون هستیم.»

- دکترKrista Marcon، هماتوپاتولوژیست و پزشک برنده Using Blood Wisely در بیمارستان عمومی ونکوور.

موفقیت این برنامه نتیجه تلاش تیمی است: کارکنان مراقبت های بهداشتی و کادر پزشکی با اتخاذ گردش کار و شیوه های به روز شده نقش مهمی ایفا کردند. استفاده بیمارستان عمومی ونکوور از عنوان Using Blood Wisely نمادی از تعهد به ایمنی بیمار همراه با استفاده بجا از انتقال گلبول قرمز است.

الگوی برنامه انتقال گلبول های قرمز بیمارستان عمومی ونکوور اکنون در حال گسترش به سایر بیمارستان های VCH است.

تلاش برای نتایج بهتر

یافتن راه حل هایی برای اثرات زیست محیطی مراقبت های بهداشتی

ایجاد یک VCH سازگار با محیط زیست و مقاوم در برابر آب و هوا

تبدیل بیمارستان های ما در جهت بهبود مراقبتهای نزدیک به خانه