Elder Roberta

Matriarchs و Knowledge Keepers، اعضای بسیار محترم جوامع بومی هستند که تجارب زیسته و خرد فرهنگی و دانشی که از طریق تبار مادری و سنت های اجدادی خود به آنها منتقل شده است را حفظ کرده اند. آنها در نسل های بسیاری از جوامع بومی از احترام و قدرت بالایی برخوردار بوده اند. آنها بینش منحصر به فردی در مورد شیوه های درمانی سنتی و جهان بینی بومی دارند، که می تواند به غلبه بر موانع فرهنگی که اغلب مردم بومی را از دسترسی به مراقبت باز می دارد، کمک کند. 

برای اطمینان از اینکه نظرات بومی شنیده شده و در سیستم بهداشتی ما گنجانده میشود، VCH کمیته مشورتی مادر سالاران و نگهبانان دانش (Matriarchs and Knowledge Keepers Advisory Committee) را بوجود آورده است.

این کمیته متشکل از بزرگان بومی، پزشکان و اعضای تیم بهداشت بومی است که در VCH و در جوامع خود کار می کنند تا شناخت روش های بومی و ارتباط با مراجعین بومی را به ارمغان بیاورند. این همکاری در میان مقامات بهداشتی دربریتیش کلمبیا ( British Columbia, BC ) منحصر به فرد است. ین کمیته با انعکاس نظرات زنان بومی و خانواده های آنها از جوامع خود، به رهبری بهداشت بومی VCH توصیه هایی را ارائه کرده، با کمیته ها و مدیران دیگر ملاقات نموده و مسائل مربوط به اعضای جامعه را مطرح مینماید.

Elder Roberta

Elder Roberta Price، عضو اصلی کمیته مشورتی مادرسالاران و نگهبانان دانش، می گوید: «ما به عنوان مادران و نگهبانان دانش، حامل آموزه های اجداد خود هستیم و خواستار اطمینان از رفاه جوامع خود هستیم.» «تجارب زیسته، دانش و شیوههای فرهنگی ما به آرامش بیماران کمک میکند و نشان میدهد که مردم بومی چگونه میتوانند از خود و دیگران مراقبت کنند.

کار کمیته مشورتی برای پیشبرد تغییرات گسترده و بهبود نتایج مراقبت های بهداشتی برای مردم بومی بسیار مهم است. اخیراً مادرسالاران و نگهبانان دانش ؛ تجربیات افراد بومی باردار را در خصوص مصرف مواد مخدر در دوران بارداری جمع آوری کرده اند. آنها با هم بر نیاز به مراقبتهای آگاهانه از جهت تروما، رویکردهای کاهش آسیب و ایمنی فرهنگی ارائه دهندگان خدمات در مراقبتهای دوران حاملگی برای کمک به محافظت از مادران بومی در آسیب پذیرترین زمان زندگیشان تأکید کردند.

فراتر از کار خود در کمیته مشورتی، مادرسالاران و نگهبانان دانش به طور مستقیم با بیماران بومی برای حمایت از مراقبت های ایمن فرهنگی و درک آگاهانه نسبت به تروما کار می کنند. آنها از حقوق و نیازهای مردم بومی دفاع می کنند، برنامه های مراقبتی را بوجود میاورند که به مسائل اساسی رسیدگی می کند و بیماران را با شیوه های درمانی سنتی مرتبط می سازد. کار آنها با افراد باردار به حفظ خانواده ها و جلوگیری از آسیب های بین نسلی کمک می کند. 

مادرسالاران و نگهبانان دانش، رویکرد مراقبت بهداشتی جامع را که شامل جنبه های معنوی است الگو قرار میدهند. در حالی که نمی توانند درد دیگران را از بین ببرند، اما می توانند با حضور آرامش بخش و اقدامات فرهنگی خود آن را کاهش دهند. این حضور به اطرافیان یادآوری میکند که حتی در طول روبرویی آنها با سختی هایشان دوست داشته میشوند، جایی دارند که به آن تعلق داشته و همیشه مورد استقبال قرار خواهند گرفت. این مهربانی، انعطاف پذیری و پذیرش به دیگران یک طرح جامع مثبت ارائه می دهد تا آن را در زندگی خود دنبال کنند.

مادرسالاران و نگهبانان دانش در کمیته مشورتی از طریق موقعیت برجسته و قابل اعتماد خود در جامعه بومی، ارتباط بین مراجعین بومی و VCH را تقویت می کنند. آنها به شناسایی محدودیت ها و شکاف های مراقبت های بهداشتی کمک می کنند و در بحران هایی مانند موج گرما یا یک بیماری همه گیر به سرعت عمل می کنند. در طول آخرین گنبد گرمایی، آنها در ارزیابی نیازهای مراجعین بومی در جامعه آسیبپذیر قسمت شرقی مرکز شهر ونکوور نقش کلیدی داشتند. تلاش آنها برای اجازه به VCH برای ارائه سریع مراقبت مناسب ضروری بود.

مادر سالاران و نگهبانان دانش نقش مهمی در استعمار زدایی از مراقبت های بهداشتی و ایجاد یک سیستم مراقبت بهداشتی بهتر برای همه دارند.

آنها با بهره گیری از تاریخ بومی، داستان سرایی شفاهی و سال ها دانش، ایده های نوآورانه ای را برای بهبود سلامتی و کمک به آشتی با بوجود آوردن حقایق و درک مشترک ارائه می کنند. بینش و ارتباطات آنها به پر کردن شکاف بین سیستمهای معمول مراقبت بهداشتی و بومی کمک کرده و تضمین میکند که نظرات بومیان در آن گنجانده شده باشد.

مراقبت از همه

خدمات گسترده برای روان پریشی (روان پریشی : psychosis) برای کمک به جوانان در مراحل اولیه

تأثیر گذاری با کارزارهای ایمن سازی

مسکن جدید پشتیبانی شده در باغهای کمبی