منبع

Home activity program

The Home Activity Program is designed to improve balance and muscle strength for home and community care clients.

About the Home Activity Program

The Home Activity Program is designed to improve balance and muscle strength for home and community care clients. 

To assist people with different abilities, the program has three levels of activities. These include activities that may be done while sitting, standing or moving. All levels promote health and well-being and prevent falls.

  • Level 1: Sitting
  • Level 2: Standing
  • Level 3: Moving

Start by reading the print resource for the Activity Level you have chosen, available below. Tracker Tools and Activity Level print materials may be printed out for ease of use. After reading, make sure you watch the videos in the YouTube playlist. This will help you to do the activity correctly. 

Home Activity Program - English

This information and resources are available to those participating in the Home Activity Program. If you need more information, please talk to your health-care provider. 

Video resources

Watch YouTube videos

Print resources

Home Activity Program - Farsi (فارسی)

Resources - Farsi Useful information for clients

This information and resources are available to those who use the Home Activity Program. If you do not find the information and guidance you need here, please talk to your healthcare provider.

Video resources

Watch YouTube videos

Print resources

Home Activity Program - Mandarin (中文)

顧客資源 Resources - Chinese

顧客資源為使用家居運動項目的人士提供支援。如果找不到您所需的資源,請向您的醫療工作人員查詢。

視像資源 Video resources

Watch YouTube videos

印刷資源 Print resources

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ Resources - Punjabi

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ, ਹੋਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ `ਤੇ ਵਸੀਲੇ Video resources

Watch YouTube videos

ਲਿਖਤੀ ਵਸੀਲੇ Print resources