به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

The Eating Disorders Program provides outpatient support and access to treatments for youth and adults with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and related eating disorders.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

Programs offer community-based assessment and treatment for youth, adults and families with eating disorders. Treatment may include: 

 • individual, group and/or family counselling,
 • medical monitoring, and
 • nutritional support.

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
 • کلینیک‌های سلامت روان

  Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • کلینیک‌های سلامت روان

  Goldcorp Centre for Mental Health (Northeast)

  2750 East Hastings Street Vancouver
 • دیگر

  Richmond Place – 8100 Granville Avenue

  8100 Granville Avenue Richmond