به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

The Provincial Specialized Eating Disorders Program provides services and treatment for adults with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and related eating disorders.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

The Provincial Specialized Eating Disorders Program provides clients with multidisciplinary assessment, psychosocial evaluation, and a variety of treatments. The program also provides education for families, a residential/day program, an inpatient unit at Saint Paul's Hospital, and a variety of outpatient services.

We also have a community outreach partnership program with Vancouver Coastal Health for people who have completed the eating disorders program.

These services are free.

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
  • St. Paul's Hospital

    1081 Burrard Street Vancouver