a drone photo from the sky of a winding river in a thick forest

ما متعهد به کاهش تأثیر خود بر محیط زیست و بازگرداندن سلامت به سیستم مراقبت های بهداشتی و سیاره خود هستیم. 

کار پیش روی ما هدفمند و در راستای نامه دستوری وزارت بهداشت BC و نقشه راه پاک CleanBC 2030 است. این امر مستلزم تلاش جمعی همه تیمهای ما و همکاری با شرکا برای شناسایی راه حلهای هدفمند و ایدههای نوآورانه است تا در حرکت به سمت پایداری زیستمحیطی و تاب آوری آب و هوایی به ما کمک کند.

کار اولویت دار ما بر پیشبرد پایداری در این زمینه ها متمرکز خواهد بود:

تغییرات آب و هوایی: حرکت به سمت یک سیستم بهداشتی مقاوم در برابر آب و هوا از طریق طراحی و عملیات هدفمند و تسهیلات پایدار.

  • انرژی و کربن: کاستن رد پای کربنی با افزایش بهره وری انرژی و کاهش اتکا به سوخت های فسیلی.
  • مواد غذایی: طراحی گزینه های ارائه غذا با منشا گیاهی، محلی، مرتبط با فرهنگ و عادلانه برای پیشبرد غذا به عنوان دارو.
  • مواد: انتخاب مواد و محصولات پایداری که به سلامت انسان و محیط زیست کمک می کند و در عین حال اجتناب از ضایعات و مواد شیمیایی غیر ضروری.
  • آب: به حداقل رساندن مصرف آب برای کاهش تقاضا برای منابع طبیعی و تأثیر بر محیط زیست ما. 
  • حمل و نقل: افزایش دسترسی و استفاده از جایگزینهای حمل و نقل که اثرات منفی زیست محیطی را کاهش میدهد و به نفع سلامت و تندرستی انسان است.

نکات برجسته 2022:

  • گنجاندن مخاطرات آب و هوایی و تاب آوری در پروژه های سرمایه ای بزرگ از جمله پروژه بازسازی بیمارستان ریچموند. 
  • طراحی احیای اطاق جراحی VGH برای قابلیت  کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا ۱۴۱۱ تن CO2e.
  • شرکت در همکاری برای تقویت ثبات Nourish Anchor Cohort برای افزایش فرصتهای غذایی پایدار برای کارکنان و در سینیهای غذای افراد بستری، از جمله گزینههای غذایی سنتی.
  • افزایش بازیافت زباله در مراکز مراقبتی غیر حاد (خانه های مراقبت طولانی مدت) از 36 درصد به 42 درصد. کاهش کل تولید زباله در مراکز مراقبتهای حاد (بیمارستانی) از 11.7 کیلوگرم بر متر مربع به 10.3 کیلوگرم بر متر مربع.

درباره نحوه کاهش رد پای محیطی خود در GreenCareبیشتر بدانید.

تلاش برای نتایج بهتر

ایجاد یک VCH سازگار با محیط زیست و مقاوم در برابر آب و هوا

تبدیل بیمارستان های ما در جهت بهبود مراقبتهای نزدیک به خانه

برنامه جدید انتظار برای جراحی لگن و زانو را کاهش می دهد