Mga serbisyo

 • Dental Public Health Children's Program

 • Hearing Services

 • Immunization Clinics

 • Prenatal & Early Years Program

 • Speech & Language Services

 • Youth Clinics

Public Health Units

Ang mga sumusunod ay kabilang sa mga serbisyo sa bawat Public Health Unit:

 • Prenatal programs: Screening, edukasyon, at suporta, kabilang na ang referrals, kapag kinakailangan. 
 • Early Years: Inaaseso ng Public Health Nurses (mga PHN) ang kalusugan at development ng ina at ng bagong panganak na sanggol, at nagbibigay ito ng edukasyon at patuloy na suporta hanggang sa early childhood, kapag kinakailangan.
 • Child Health Clinics: Pangkalahatang assessment ng kalusugan at development, impormasyon sa kalusugan, edukasyon, at referrals. Mga pagpapabakuna alinsunod sa BC Immunization Guide para sa mga bata sa ika-2, ika-4, ika-6, ika-12, at ika-18 buwan, at para sa mga batang 4-6 na taong-gulang. 
 • Pediatric at Nursing Support Services: Mga serbisyo at pangangalaga para sa mga batang may mga pangmatagalang problema sa kalusugan, mga medikal na komplikasyon, at special needs.
 • Mga bakuna: Mga bakunang ibinibigay sa Public Health Units at community clinics para sa lahat, anuman ang edad, at sa mga eskwelahan para sa mga estudyante sa Kindergarten, Grade 6, at Grade 9.
 • Dental programs: Mga serbisyo ng hygienist, kabilang na ang dental screening, impormasyon sa kalusugan ng ngipin at bibig, paglagay ng fluoride varnish, at mga referral sa pangangalaga sa ngipin.
 • Audiology: Screening sa pandinig para sa mga bagong panganak, mga bata at kabataan, pagdiyagnos ng pagkabingi, at hearing aids fitting para sa mga batang 0-19 na taong-gulang.
 • Pananalita at Wika (Speech and Language): Pag-aseso at diyagnosis ng mga problema sa pananalita at suporta para sa VCH residents mula kapanganakan hanggang maging eligible na pumasok sa Kindergarten.
 • Paningin: Pampublikong edukasyon at referrals sa optometry.
 • Nutrisyon: Ang mga dietitian ay naglalaan ng impormasyon at suporta hinggil sa pagkain at nutrisyon gamit ang mga konsultasyon, mga klinik, at pagtataguyod sa kalusugan.
 • Pagkontrol sa nakakahawang sakit: Naglalaan ng klinikal na suporta, resources, at edukasyon para maiwasan at makontrol ang mga nakakahawang sakit, kabilang na ang pamamahala ng kaso, kontak, at pagkalat ng sakit, para sa mga sakit na maiiwasan kapag may bakuna, viral respiratory na impeksyon, mga impeksyon na naipapasa kapag nakipag-sex, at mga impeksyon na dala ng dugo.
 • Sekswal na kalusugan at mga kabataan: Edukasyon sa kalusugan, counselling, pagbigay ng contraception at emergency contraception, diyagnosis ng pagbubuntis at counselling tungkol sa mga opsyon, pagpapasuri at pagpapagamot ng mga impeksyon na naipapasa kapag nakipag-sex, mga papapabakuna, at referrals.
   

Mga Lokasyon ng mga Public Health Unit

Robert & Lily Lee Public Health Unit

1669 East Broadway, Vancouver, B.C.
(nasa loon ng Robert & Lily Lee Family Community Health Centre)

South Community Health Centre

6405 Knight Street, Vancouver, B.C.
(nasa loob ng South Community Health Centre)

Blusson Public Health Unit

818 West 10th Avenue, Vancouver, B.C.
(nasa loob ng Blusson Spinal Cord Centre building at Vancouver General Hospital)

Three Bridges Public Health Unit

1128 Hornby Street, Vancouver B.C.
(nasa loob ng Three Bridges Community Health Centre)

Evergreen Public Health Unit

3425 Crowley Drive, Vancouver, B.C.
(nasa loob ng Evergreen Community Health Centre)

Raven Song Public Health Unit

2450 Ontario Street, Vancouver, B.C. 
(nasa loob ng Raven Song Community Health Centre)

Vancouver Community Audiology Public Health Unit

999 West Broadway, Unit 300, Vancouver, B.C.
(nasa loob ng Vancouver Community Audiology Centre at 999 West Broadway)

Pacific Spirit Public Health Unit

2110 West 43rd Avenue, Vancouver, B.C.
(nasa loob ng Pacific Spirit Community Health Centre)

601 Health Protection Public Health Unit

601 West Broadway, Unit 601, Vancouver, B.C.
(nasa loob ng 601 West Broadway)

Richmond Public Health Unit

8100 Granville, Richmond, B.C.
(nasa loob ng Richmond Place - 8100 Granville Avenue)

Esplanade Public Health Unit

132 West Esplanade, North Vancouver, B.C.

Parkgate Public Health Unit

3625 Banff Court, Unit 200, North Vancouver, B.C.
(nasa loob ng Parkgate Community Health Centre)

Central Public Health Unit

132 Esplanade, North Vancouver, B.C.
(nasa loob ng Central Community Health Centre)

West Vancouver Public Health Unit

2121 Marine Drive, West Vancouver, B.C.

Squamish Public Health Unit

38140 Behrner Drive, Squamish, B.C.

Whistler Public Health Unit

4380 Lorimer Road, Whistler, B.C.

Pemberton Public Health Unit

1403 Portage Road, Pemberton, B.C.

Gibsons Public Health Unit

841 Kiwanis Way, Gibsons, B.C.
(Gibsons Health Unit)

Sechelt Public Health Unit

5544 Sunshine Coast Highway, Sechelt, B.C.
(Sechelt Health Unit)

Powell River Public Health Unit

5000 Joyce Avenue, Powell River, B.C.
(nasa loob ng qathet General Hospital)

Bowen Island Public Health Unit

North Coast- Bella Coola Public Health Unit

1025 Elcho Street, Bella Coola, B.C.
(nasa loob ng Bella Coola General Hospital)