Sechelt Hospital is a 38-bed facility in Sechelt that also serves the communities of Langdale, Gibsons, Roberts Creek, Halfmoon Bay and Pender Harbour.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Sechelt Hospital.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Sechelt Hospital