Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás

Kami ay bukás 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Visiting hours may vary depending on the unit. Please call the Sechelt Hospital main line at (604) 885-2224 to determine visiting times before your visit.

Parking & Transportation

​Free parking is available in the parkade, and public transit is nearby.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Sechelt Hospital.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Sechelt Hospital