Exterior of the UBC Hospital Koerner Pavilion during daytime

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás

Kami ay bukás 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

The Emergency Department is open 8 a.m. to 8 p.m., seven days a week. Visiting hours may vary depending on the unit. Please call the UBC Hospital main line at (604) 822-7121 to determine visiting times before your visit.

Hanapin sa UBC Hospital (UBCH) kung paano magpunta

Parking & Transportation

​​For parking information at UBC, please visit https://parking.ubc.ca/ 

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon UBC Hospital (UBCH).

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa UBC Hospital (UBCH)