Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás

Kami ay bukás 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Visiting hours may vary depending on the unit. Please call the Bella Coola General Hospital main line at (250) 799-5311 to determine visiting times before your visit.

Parking is available.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Bella Coola General Hospital.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Bella Coola General Hospital