Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás

Kami ay bukás 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Visiting hours may vary depending on the unit. Please call the Squamish General Hospital main line at (604) 892-5211 to determine visiting times before your visit.

Parking & Transportation

​Accessible by public transit, free parking is available.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Squamish General Hospital.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Squamish General Hospital