Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

The Perinatal Depression Group is tailored to meet the needs of women who are in the later stages of pregnancy or up to one year post-partum who are suffering from depression and/or anxiety.

Ano ang maaasahang mangyari

The Perinatal Depression Group is tailored to meet the needs of people who are in the later stages of pregnancy or up to one year post-partum who are suffering from depression and/or anxiety. 

It is facilitated by a reproductive psychiatrist and a social worker. Participants learn valuable tools to alter their negative thoughts, learn mindfulness strategies and set goals for positive change.

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
  • Iba pa

    Garratt Wellness Centre

    7504 Chelsea Place Richmond