ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 9-1-1 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹਾਟਲਾਈਨ: 1-800-784-2433

ਬੀ ਸੀ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ: 604-310-6789

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ: 1-800-668-6868

KUU-US ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ (ਬੀ ਸੀ ਵਾਈਡ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ):: 1-800-588-8717

Young Bears Lodge is a culturally-based, holistic healing lodge for Indigenous youth looking to change their relationship with drugs or alcohol.

ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

Young Bears Lodge is a live-in program with five spots for Indigenous youth of all genders, aged 13 to 18, in South Vancouver. Depending on your needs and goals, you may choose to stay in the program for between one and four months.

Services are designed to help focus on the changes individuals want to make and support them through the process of making those changes. The Lodge will provide the client with a safe and respectful environment with supportive staff who will provide the encouragement and resources needed to help make the important changes. 

ਵਸੀਲੇ

How to access this service

Referrals are required and are completed by a community counselor or health-care professional in collaboration with the client. Once a referral is received, it is reviewed by the Central Addiction Intake Team (CAIT) Concurrent Disorder Counselors for completeness and to ensure clients are matched to the facility best suited to their needs. 

Access this program through the Central Addiction​​​ Intake Tea​m (CAIT).