ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ

Talk to the unit before visiting to determine the best time for your visit and what you should do when you arrive.

Parking & Transportation

​Accessible by public transit, free parking is available.

ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Squamish General Hospital ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ

ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ

Squamish General Hospital ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ