VCH translated materials

Vào tháng Giêng 2022, chương trình Dịch vụ Ngôn ngữ được đưa ra với mục đích giảm rào cản để bệnh nhân điều hướng và tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe bằng cách dịch thuật thông tin về sức khỏe.

Để hướng dẫn sự phát triển của chương trình, VCH đã làm việc với các đối tác từ khu gia cư lân cận, cơ quan S.U.C.C.E.S.S., MOSAIC, Hội Dịch vụ Định cư BC và Cơ quan Dịch vụ Y tế Tỉnh bang để xem xét các hoạt động dịch thuật và phiên dịch trên khắp khu vực. Quá trình này dẫn đến việc chuẩn hóa lề lối dịch thuật trên toàn vùng VCH và thông báo về việc tạo ra một cơ cấu dịch thuật và phiên dịch cho VCH.

Icons of speech bubbles.

Năm ngôn ngữ được bệnh nhân/khách hàng tại VCH yêu cầu dịch ra hàng đầu là tiếng Trung Phồn thể, tiếng Trung Giản thể, tiếng Punjabi, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Trong năm đầu tiên, chương trình này đã dịch các tài liệu như hướng dẫn về cách thức và thời điểm tiếp cận chăm sóc cấp cứu hoặc khẩn cấp, cách tìm một bác sĩ gia đình hoặc điều dưỡng cao cấp, thông tin y tế công cộng (bao gồm cảnh báo nhiệt và các báo động khác về sức khỏe), thông tin trước và sau phẫu thuật, tự chăm sóc và hỗ trợ tại nhà cho người cao niên cũng như tổng quan về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn cho bệnh nhân mới đến VCH.

Phản hồi ban đầu đã chỉ ra rằng bệnh nhân cảm thấy được thông tin đầy đủ hơn khi đến các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe và họ có một sự hiểu biết chắc chắn hơn về các nguồn lực và lựa chọn chăm sóc dành cho họ.

VCH translated materials

Trong năm đầu tiên của chương trình, nhóm Dịch vụ Ngôn ngữ đã hoàn thành hơn 495 bản dịch sang 11 ngôn ngữ chính gồm tiếng Trung Phồn thể, tiếng Trung Giản thể, Punjabi, Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Farsi, Ả Rập, Hàn Quốc, Nga, Tagalog và tiếng Nhật.

Đọc thêm về cách chúng tôi luôn học hỏi

Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân Bản địa ở mọi bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe của họ

Tiếng nói của quý vị có giá trị: Cơ hội để tham gia vào chăm sóc sức khỏe

Môi trường Lành mạnh và biến đổi khí hậu