Geometric pattern of mountains

The Overdose Prevention Society Inhalation Tent is an outdoor tent that provides harm reduction services.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Overdose Prevention Society Inhalation Tent.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Overdose Prevention Society Inhalation Tent)