Construction at Richmond Hospital

Work on Phase 1 of the Richmond Hospital Redevelopment Project is well underway, and you may see construction happening on-site. See updates about ongoing construction work on the Richmond Hospital campus.

Construction timeline for Richmond Hospital

Richmond Hospital (RH) and its community partners provide a broad range of health services to residents.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Richmond Hospital (RH).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Richmond Hospital (RH))