Geometric pattern of mountains

Evergreen Care Unit is located in beautiful Powell River, amidst lush rainforest, with mountains and ocean close by. It is a 75-bed facility equipped with services and staff devoted to a comfortable living environment.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Evergreen Extended Care.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Evergreen Extended Care)