Geometric pattern of mountains

Fair Haven was built in 2002 and is a modern two-storey building with 100 beds.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Fair Haven Homes Society.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Fair Haven Homes Society)