Geometric pattern of mountains

Haro Park Centre is a Campus of Care providing independent housing, assisted living and complex care under one roof. The building opened in 1980 to serve seniors in Vancouver's West End.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Haro Park Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Haro Park Centre)