Geometric pattern of mountains

Pinegrove Place has three floors (41,463 square feet), with resident rooms on the first and second floors. There are 37 rooms on the first floor and 39 on the second floor (including 18 Special Care rooms). Meeting rooms, offices and a hairdresser are located on the third floor.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Pinegrove Place.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Pinegrove Place)