Geometric pattern of mountains

Royal Arch Masonic Home is a three-storey care home with 151 beds. It opened in 1982 and was completely renovated and updated in 1999.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Royal Arch Masonic Home.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Royal Arch Masonic Home)