Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang mở

Chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

This home provides 24-hour nursing care.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về St. Jude's Anglican Home.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại St. Jude's Anglican Home