Geometric pattern of mountains

Villa Carital is a 3 story care home with resident areas on the first and second floors. The residence has 80 beds, of which there are 60 private rooms and 12 semi-private rooms.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Villa Carital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Villa Carital)