Geometric pattern of mountains

Columbus Residence is a four-storey care building that accommodates 58 complex care residents, 18 special care unit residents and has 23 independent housing apartments.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Columbus Residence.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Columbus Residence)