Geometric pattern of mountains

Kopernik Lodge is a two-storey, 87-bed care home(2 private pay beds) built in 1972 and updated through several major renovation projects.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Kopernik Lodge.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Kopernik Lodge)