Geometric pattern of mountains

Totem Lodge is a single storey, wood frame building located next to Sechelt/shίshálh Hospital in Sechelt on the Sunshine Coast. The building was originally built in 1980’s and officially opened in 1988. Many of rooms have forest and mountain views or overlook our garden patios.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Totem Lodge.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Totem Lodge)