Geometric pattern of mountains

The Lakeview Care Centre consists of two buildings: 3499 Porter Street (North tower), five floors with 81 beds, and 3490 Porter Street (South Tower), six floors with 84 beds. These buildings are located across the street from each other.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Lakeview Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Lakeview Care Centre)