Geometric pattern of mountains

Built in 1952, George Pearson Centre is located in a 7.7 hectare park-like setting. Resident amenities are ground floor, with the exception of the Stan Strong pool, which has an elevator to access.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về George Pearson Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (George Pearson Centre)