Geometric pattern of mountains

St. Vincent’s Langara is home to 196 residents. The three-storey care home opened in 1991 and is located in a residential area of Vancouver across from a lovely municipal park. There is a large atrium on the main floor with access to a courtyard/garden area.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về St. Vincent's Langara.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (St. Vincent's Langara)