Geometric pattern of mountains

​The Berkley Care Centre is a 189 bed long-term care facility licensed under the Community Care and Assisted Living Act. Berkley does not have any private pay beds.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Berkley Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Berkley Care Centre)