Geometric pattern of mountains

Fraserview Retirement Community has been an integral part of the Richmond Community for 45 years. The home was rebuilt in 2021, with 199 beds, including 194 VCH-funded beds and five private pay rooms. There are 188 single rooms and three double rooms.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Fraserview Retirement Community.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Fraserview Retirement Community)