Villa Cathay is a three-storey wood frame building built in 1978 with a concrete courtyard. The East Wing annex was built in 1991 and is a two-storey steel frame on top of the parking lot. There are 112 single-resident rooms and 38 two-person sharing rooms.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Villa Cathay Care Home.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Villa Cathay Care Home)