Geometric pattern of mountains

Honoria Conway-Heather is an assisted living facility with 60 one-bedroom assisted living apartments for seniors, with 20 units on each of the three upper floors. There are also eight apartments for adults with disabilities in a separate part of the building. Honoria Conway-Heather is operated by Providence Health Care.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về St Vincent's: Honoria Conway-Heather.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (St Vincent's: Honoria Conway-Heather)