Geometric pattern of mountains

Kiwanis Manor is a four-storey, wood-frame building in an L configuration with main and secondary entries and lounge areas in the lobbies. Kiwanis Manor is operated by inSite Housing, Hospitality and Health Services Inc.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Kiwanis Manor.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Kiwanis Manor)