Geometric pattern of mountains

Shannon Falls Renaissance Retirement Residence is a 60,000 square foot, four-storey wood frame building designed in “West Coast Craftsman” style architecture.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Shannon Falls Retirement Residence.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Shannon Falls Retirement Residence)