Geometric pattern of mountains

Cedars Hopehill is a newly constructed 89-suite, 4-storey concrete and frame building. It is part of a larger campus of affordable housing in East Vancouver. Cedars Hopehill is operated by BG Cedars Society.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Cedars Hopehill.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Cedars Hopehill)