Geometric pattern of mountains

Adanac Park Lodge is a 73-bed multi-level care facility. It consists of four self-contained areas, including a special care unit. Adanac Park Lodge combines the elements of a modern hotel with the subtle charm of a country home.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Adanac Park Lodge.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Adanac Park Lodge)