Geometric pattern of mountains

A multidisciplinary mental health team provides interdisciplinary, goal-oriented services in the clinic and community, including individual and group treatments.

Các tính năng tại South Mental Health and Substance Use Team

  • Employment support
  • Crisis management
  • Harm reduction and needle exchange
  • Counselling

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về South Mental Health and Substance Use Team.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (South Mental Health and Substance Use Team)