Geometric pattern of mountains

Sir Charles Tupper Secondary School is a high school located in the Kensington-Cedar Cottage neighbourhood of Vancouver, BC.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Sir Charles Tupper Secondary School.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Sir Charles Tupper Secondary School)