Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang mở

Chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Driving North on Lonsdale
Turn right at 13th Street and pass Lions Gate Hospital on your left. The Hospice entrance is located on the corner of St. Andrews and 13th on the left. 

Driving South on Lonsdale (from the Upper Levels Highway)
Take Exit 18 to Lonsdale Avenue South and proceed to Lonsdale Avenue South. Turn left at 13th Street and pass Lions Gate Hospital on your left. The Hospice entrance is located on the corner of St. Andrews and 13th on the left. 

Parking
Parking is available at the rear of the hospice – please visit the nursing station for more information. There is limited free parking on the surrounding streets.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về North Shore Hospice.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại North Shore Hospice