North shore mountains

The S.U.C.C.E.S.S. Simon K.Y. Lee Seniors Care Home is a three storey building in Chinatown. The ground floor includes an Adult Day Programs, and a Special Care Unit with 23 beds. Four other resident care units occupy the second and third floors.

Các tính năng tại S.U.C.C.E.S.S. Simon K.Y. Lee Seniors Care Home

  • 5 double rooms and 104 single rooms
  • Wheelchair accessible
  • Dining room
  • Hair dressing salon
  • Dental unit
  • Outdoor spaces

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về S.U.C.C.E.S.S. Simon K.Y. Lee Seniors Care Home.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (S.U.C.C.E.S.S. Simon K.Y. Lee Seniors Care Home)