Geometric pattern of mountains

Visit the VCH Travel Clinic/Vaccination Clinic for recommended and required vaccinations, prescriptions, and health advice tailored to the individual’s medical history and travel itinerary.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về VCH Travel Clinic.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (VCH Travel Clinic)