Sechelt Hospital is a 38-bed facility in Sechelt that also serves the communities of Langdale, Gibsons, Roberts Creek, Halfmoon Bay and Pender Harbour.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Sechelt Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Sechelt Hospital)