qathet General Hospital (formerly Powell River General Hospital) is a 33-bed facility providing services that include surgery, endoscopy, ICU, obstetrics, in-patient psychiatry, oncology, emergency and diagnostic services.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về qathet General Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (qathet General Hospital)