Geometric pattern of mountains

Kerrisdale Community Centre is operated by the Kerrisdale Community Centre Society. Facilities include an indoor pool, gymnasium,public library and seniors wing.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Kerrisdale Community Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Kerrisdale Community Centre)