Geometric pattern of mountains

Squamish Mental Health & Addictions Services provides:

  • Assessments and treatment planning
  • Urgent response services
  • Short-term counselling
  • Employment and education support
  • Referrals to other supports and resources such as detox and treatment centres
  • Therapy and Wellness groups
  • Psychiatrist consultation
  • Education to community groups and events.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Squamish Mental Health & Addictions Services